Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
PROVOZNÍ ŘÁD


Vnitřní řád školní jídelny

1. Výdej obědů začíná v 11.40 hodin, Dohled nad příchodem a chováním žáků po dobu oběda ve školní jídelně vykonává k tomu určený pedagogický pracovník.

2. Výdej obědů do jídlonosičů začíná v 11.20 a končí v 11.40 hodin.

3. Strávníci přicházejí do školní jídelny v přezůvkách. Po dobu pobytu ve školní jídelně jsou přítomní povinni udržovat pořádek. Použité nádobí odkládají na místa k tomu určená. Strávníci dbají na to, aby nebylo poškozováno zařízení školní jídelny (ničení příborů ... ).

4. Vynášení nádobí z prostor jídelny je zakázáno. Nesnědené ovoce si žáci mohou odnést do školní družiny nebo domů.

5. Poruší-li strávník "Vnitřní řád školní jídelny", může být ze stravování vyloučen.

6. Rodiče dětí nemají do prostor školní jídelny z hygienických důvodů přístup. Výjimka platí v tom případě, že vyzvedávají první den po onemocnění dítěte jeho přihlášený oběd.

7. Výdej obědů končí ve 14.00 hodin.

8. Před zahájením a po skončení provozu školní jídelny (tj. před 11.00 hod. a po 14.00 hodině) je vstup do školní jídelny z hygienických důvodů zakázán.

Povinnosti strávníka

Obědy se objednávají magnetickým čipem nejpozději di 14.00 hodin na následující den.
Bez objednání magnetickým čipem nebude oběd objednán ani vydán.
Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určené k přímé spotřebě bez skladování, neprodleně zkonzumovat.

Strávník, který si oběd neobjednal, nemá do školní jídelny přístup!!
Ceny obědů

kategorie: žáci 7 – 10 let …….…….. 24,-Kč
kategorie: žáci 11 – 14 let …….…… 26,-Kč
kategorie: žáci 15 a více let …..…… 28,-Kč

cizí strávníci:.......... 72,-Kč

Inkaso stravného se provádí
vždy k 20. dni v měsíci.

Výdej obědů

Hostinská činnost 11:00 - 11:40
Žáci a zaměstnanci ZŠ 11:40 - 13:50

Objednání obědů

Probíhá pomocí čipu.
Terminál na objednání obědů na následující den je v provozu od 11:00 do 14:00.

Objednání obědů přes internet

Od 1. ledna 2013 je možné využívat novou službu školní jídelny – objednávání stravy prostřednictvím internetu.
Žáci – strávníci dostali přesné pokyny k registraci služby a přístupu do systému.

V případě nejasností se informujte přímo u vedoucí školní jídelny.


Vedoucí školní jídelny - Marcela Chyšková, tel.: 384 323 332